Jun 13 – 15, 2022
Event will take place via ZOOM
Europe/Ljubljana timezone

Description

ENG: The three-day workshop includes a presentation of the basic and advanced OpenFOAM usage, with explanation of programming of new sets within the framework. The basic part includes steps of making a mesh, setting boundary / initial conditions, running the problem on the HPC system and reviewing the results. The advanced part covers more complex cases with advanced application usage. What is not covered in the OpenFOAM can be upgraded within the software environment with implementation of your own code. Showcases and hands-on cases will be presented.

SLO: Tridnevni sklop obsega predstavitev osnovnega dela uporabe, naprednega dela uporabe in programiranja novih sklopov znotraj OpenFOAM. V osnovnem delu je predstavljen osnovni del uporabe, kjer so predstavljeni koraki izdelave mreže, robnih/začetnih pogojev, poganjanja problema na HPC sistemu in pregledovanja rezultatov. Napredni del pokriva bolj kompleksne primere z dodanimi naprednimi možnostmi uporabe. Kar v sistemu ni pokrito se da nadgraditi v programskem okolju. Prikazana bo tudi uporaba programskega dela na osnovnih primerih.


Target audience/Ciljna publika

ENG: The workshop is intended for researchers and students of technical sciences and engineers in companies interested in the use of larger computer resources in numerical analysis.

SLO: Delavnica je namenjena raziskovalcem ter študentom tehničnih ved in inženirjem v podjetjih, ki jih zanima uporaba večjih računalniških virov pri numeričnih analizah.


Prerequisite knowledge/Priporočeno predhodno znanje

 • Basic knowledge of the CFD theory,
 • Basic programming,
 • Basic Linux usage.

Skills to be gained/Na izobraževanju pridobljena znanja

ENG:

 • HPC usage,
 • Background basics of Computational fluid dynamics (CFD),
 • Understanding numerical analysis,
 • Basic usage of OpenFOAM,
 • OpenFOAM Programming.

SLO:

 • Uporaba superračunalnika,
 • Osnove računske dinamike tekočin (CFD),
 • Razumevanje numerične analize,
 • Osnovna uporaba OpenFOAM,
 • OpenFOAM programiranje.